AJUNTAMENT | Ordenances

ORDENANÇA 1. Reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles

ORDENANÇA 2. Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

ORDENANÇA 3. Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

ORDENANÇA 4. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

ORDENANÇA 5. Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

ORDENANÇA 6. Reguladora de les contribucions especials

ORDENANÇA 7. Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable (2019)

ORDENANÇA 8. Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram

ORDENANÇA 9. Reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries

ORDENANÇA 10. Reguladora de la taxa per serveis funeraris i de cementiri municipal

ORDENANÇA 11. Reguladora de la taxa per gestió d’expedients

ORDENANÇA 12. Reguladora de la taxa per la tramitació de la llicència de les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental, comunicació i activitats innòcues

ORDENANÇA 13. Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

ORDENANÇA 14. Reguladora de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques

ORDENANÇA 15. Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

ORDENANÇA 16. Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

ORDENANÇA 17. Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

ORDENANÇA 18. Reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública

ORDENANÇA 19. Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb elements utilitzats en l’exercici d’activitats privades, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

ORDENANÇA 20. Reguladora de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

ORDENANÇA 21. De tinença d’animals

ORDENANÇA 22. Sobre intervenció arquitectònica en façanes del municipi

ORDENANÇA 23. Reguladora de la circulació de vehicles per la via urbana

ORDENANÇA 24. Reguladora de civisme, integració social i convivència ciutadana

ORDENANÇA 25. Reguladora de la gestió dels residus de la construcció

ORDENANÇA 26. Reguladora de l’ús temporal o esporàdic d’edificis, locals i instal·lacions municipals

ORDENANÇA 27. Reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta


Reglament regulador del protocol i dels honors de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta