TRÀMITS | Empadronament

INFORMACIÓ SOBRE L’EMPADRONAMENT (Descarrega en PDF)

La informació següent fa referència a l’alta en un domicili. Per a altres tràmits relacionats amb el padró, si us plau demaneu-los mitjançant una instància genèrica.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Sol·licitud empadronament (PDF).
 • Fotocòpia del document d’Identitat de l’autoritzant (titular de l’habitatge), en el seu cas.
 • Document acreditatiu de la titularitat de l’habitatge i/o en el seu cas, autorització del propietari (PDF).
 • Document d’Identitat de la/les persona/es autoritzada/es.

NORMATIVA

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000.

TRÀMITS

Els tràmits d’altes i canvis de domicili al Padró Municipal d’Habitants, es podran realitzar a les oficines municipals, al Carrer de Dalt número 19 de Pradell de la Teixeta. Es podrà presentar la documentació per avançat de forma electrònica adjuntant-la a una instància genèrica.

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ

 • Personar-se els majors d’edat a les oficines municipals proveïts del DNI o document que el substitueixi, per a firmar la fulla d’inscripció padronal, declarant al funcionari actuant el municipi de procedència.
 • Autorització de l’interessat/s per a que altra persona realitzi la gestió en el seu nom, adjuntant fotocòpia del DNI, o Targeta de Residència, d’autoritzat i autoritzant.

DOCUMENTS QUE ACREDITIN LA IDENTITAT

 • Per a espanyols: DNI o carnet de conduir de tots els majors d’edat.
 • Per a estrangers comunitaris: Passaport, Targeta de Residència i Carta d’Identitat de tots els majors d’edat.
 • Per a estrangers no comunitaris: Passaport, Targeta de Residència de tots els majors d’edat.
 • Llibre de Família, si s’empadrona algun menor de edat.

DOCUMENTS QUE ACREDITIN EL DOMICILI

S’haurà d’aportar, segons el cas, un dels següents documents:

Cas Documents a presentar
Alta en un habitatge de la seva propietat Escriptura de propietat, alta o rebut actualitzat al seu nom d’aigua, electricitat, gas, IBI.
Alta en una habitatge en règim de lloguer en el que el titular del contracte és l’interessat Contracte de lloguer, alta o rebut actualitzat d’aigua, electricitat, gas.
Alta en una habitatge en el que ja figurin empadronades altres persones Autorització d’un major d’edat dels que ja figuren empadronats en aquest domicili. Adjuntant DNI (Passaport, Targeta de Residència) d’autoritzat i autoritzant.
Alta en una habitatge propietat d’altra persona, quan no figurin empadronades Autorització del propietari amb el corresponent justificant de la propietat i DNI (Passaport, Targeta de Residència) d’autoritzat i autoritzant.
Alta en una habitatge en el que el contracte de lloguer figura a nom d’altra persona, quan no figuren empadronades Autorització del titular del contracte de lloguer, DNI (Passaport, Targeta de Residència) d’autoritzat i autoritzant i Contracte de lloguer.

MENORS D’EDAT

 • Personar-se els pares, tutors o representants legals.
 • DNI, Passaport en vigor o Targeta de Residència.
 • Llibre de família o Partida de Naixement (adjuntar fotocòpia).

A més, segons els casos, es requereix el següent:

 • En cas de Separació o Divorci: Original de la resolució judicial per la que se li concedeixi la guarda i custòdia. I si aquesta fos compartida, autorització de l’altre progenitor.
 • Si se l’empadrona amb un dels pares sense estar separats s’haurà de presentar fotocòpia del Llibre de Família.
 • En cas de Tutela, Acolliment o Adopció: Resolució judicial.

ESTRANGERS

Com a conseqüència de la modificació de la Llei d’Estrangeria (Article Tercer, apartat cinc de la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social que ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (B.O.E., núm. 279, de 21 de novembre), nova regulació legal del Padró Municipal d’Habitants:

 • La inscripció al Padró Municipal d’Habitants només tindrà efecte pel temps que subsisteixi el fet que la motivà (temps d’estança).
 • En tot cas, haurà de ser objecte de renovació periòdica cada DOS ANYS quan es tracti d’estrangers no comunitaris sense residència permanent a Espanya.
 • Per a la seva renovació hauran de comparèixer davant les oficines municipals abans de la finalització del termini comptat a partir de la data d’alta, i presentar la Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a estrangers. En cas contrari, es procedirà a donar de BAIXA AUTOMÀTICA.

RECULL DE DOCUMENTS RELACIONATS (Enllaços a PDF)