TRÀMITS | Gestió del cementiri

GESTIÓ DEL CEMENTIRI

 

 

EQUIPAMENT

Si voleu conèixer més el cementiri com a equipament, aneu al següent enllaç.

NORMATIVA

 

TRÀMITS

TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DE NÍNXOLS

Existeixen dos casos de transmissions de titularitats de nínxol que requereixen omplir la Sol·licitud de canvi de titularitat de nínxol degudament signada per tots els implicats, i entregar-la a l’Ajuntament ja sigui presencialment o adjuntant-la a una instància genèrica:

 • Quan l’actual titular del nínxol sigui difunt, hi hagi més d’un hereu i l’escriptura d’acceptació d’herència no especifiqui un sol hereu del dret d’aquest nínxol (en aquest cas, també s’haurà d’adjuntar una còpia de l’escriptura d’acceptació d’herència).
 • En transferències entre dues persones (signada pel titular i pel sol·licitant).

En la resta de casos es pot demanar mitjançant una instància genèrica:

 • Quan el titular sigui un difunt i només hi hagi un hereu o s’especifiqui un sol hereu del dret d’aquest nínxol (en aquest cas, s’haurà d’adjuntar també una còpia de l’escriptura d’acceptació d’herència).
 • Quan el titular sol·liciti la baixa de concessió del nínxol perquè la titularitat torni a ser de l’Ajuntament.
 • Quan el sol·licitant vulgui adquirir la concessió a perpetuïtat d’un nínxol propietat de l’Ajuntament.
ALTRES TRÀMITS

La resta de tràmits els pot sol·licitar el titular del nínxol (o l’empresa funerària a instàncies del titular) mitjançant una instància genèrica:

 • Comunicació de col·locació de làpides, reixes i guarniments
 • Conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

 

TARIFES (segons l’article 2 de l’Annex de l’ordenança fiscal 10)

 • Concessió a perpetuïtat de nínxol (1 forat de nínxol) 800,00 €
 • Registre, tramitació i títol de permutes i transmissions de nínxols 20,00 €
 • Expedició de títols 10,00 €
 • Conservació del Cementiri (1 forat / any) 12,00 €
 • Conservació de panteó 48,00 €
 • Conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 40,00 €
 • Col·locació de làpides, reixes i guarniments 40,00 €