AJUNTAMENT | Pagament de tributs

CALENDARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS (2019)

CONCEPTE

PERÍODE DE PAGAMENT

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) Del 29/3/2019 al 29/5/2019
Impost sobre Béns Immobles (IBI) urbà i rústic Del 26/4/2019 al 28/6/2019
Taxes i preus públics agrupats (clavegueram, escombraries i nínxols) Del 28/6/2019 al 30/8/2019
BI Característiques especials Del 28/6/2019 al 30/8/2019
Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE) Del 30/7/2019 al 30/9/2019

 

CONCEPTE

PERÍODE DE CONSUM

PERÍODE DE PAGAMENT

Subministrament aigua 1r Trimestre 2019 Del 1/1/2019 al 31/3/2019 Del 26/4/2019 al 28/6/2019
Subministrament aigua 2n Trimestre 2019 Del 1/4/2019 al 30/6/2019 Del 30/7/2019 al 30/9/2019
Subministrament aigua 3r Trimestre 2019 Del 1/7/2019 al 30/9/2019 Del 30/10/2019 al 30/12/2019
Subministrament aigua 4t Trimestre 2019 Del 1/10/2019 al 31/12/2019 Del 29/1/2020 al 30/3/2019

 

ORDENANCES RELACIONADES

ORDENANÇA 1. Reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles

ORDENANÇA 2. Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

ORDENANÇA 3. Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

ORDENANÇA 7. Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable (2019)

ORDENANÇA 8. Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram

ORDENANÇA 9. Reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries

ORDENANÇA 10. Reguladora de la taxa per serveis funeraris i de cementiri municipal