TRÀMITS | Permís d’ús d’equipaments

PERMÍS D’ÚS D’EQUIPAMENTS

SOL·LICITUD

És prohibit utilitzar els equipaments públics sense la deguda autorització de l’Ajuntament. Per sol·licitar l’ús d’equipaments públics per a activitats puntuals, ompliu el següent formulari electrònic de sol·licitud d’ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure, indicant de quina activitat es tracta, quina instal·lació necessiteu, les dates, les hores i el nombre aproximat de persones.

 

NORMATIVA

 • Ordenança fiscal 26 reguladora de l’ús temporal o esporàdic d’edificis, locals i instal·lacions municipals

 

EQUIPAMENTS

 • Centre de Lectura Xavier Amorós (seu municipal, C/ de Dalt, 19)
 • Pista esportiva municipal (Costa dels escanons, s/n)
 • Sala polivalent del Sindicat (Pl. de Sant Isidre, 5)
 • La Societat (primera i segona planta, Pl. Sant Isidre, 5)
 • El Molí (C/ Font, 22)
 • Espai de lleure Corral Nou (TV-3223, km 5,8)

 

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ús es troben recollides en l’Ordenança fiscal 26, reguladora de l’ús temporal o esporàdic d’edificis, locals i instal·lacions municipals.

Els usuaris hauran de:

 • Cuidar de les instal·lacions, del mobiliari existent i comportar-se amb el degut civisme.
 • Qualsevol usuari que vegi alguna deficiència o deteriorament, haurà de posar-ho en coneixement de la corporació municipal.
 • Els danys causats en els locals, mobiliari o objectes existents en el seu interior, seran responsabilitat del titular de l’autorització. L’Ajuntament podrà exigir la seva reparació.

Estaran prohibides les següents actuacions:

 • L’ús dels locals per una altra finalitat diferent a l’autoritzada; per activitats que vulnerin la legalitat; activitats que fomentin la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació o que atemptin contra la dignitat humana; activitats que impliquin crueltat o maltractament d’animals, que puguin ocasionar-los patiment.
 • Negar l’entrada a qualsevol veí del municipi que s’interessi per una activitat realitzada en un local, edifici o instal·lació municipal que tingui caràcter públic.

Els sol·licitants que obtinguin l’autorització hauran de fer ús dels edificis i locals municipals atenent la seva naturalesa i destí, i de forma que no s’ocasionin danys en els mateixos, sense perjudici del desgast que pugui produir-se pel seu ús normal, adequat i raonable.

En cap cas es podran utilitzar a fins diferents pels que es va concedir l’autorització. Els usuaris vetllaran per la seva neteja i ordre per tal que puguin ser immediatament utilitzats finalitzada l’activitat per la que s’hagi obtingut autorització.

En el cas de l’Espai de lleure Corral Nou, a més, hauran de seguir també aquestes condicions d’ús:

 • El sol·licitant es compromet a no utilitzar la llenya que hi ha en aquest espai o, en cas que ho faci, es compromet a reposar-la abans d’acabar el dia de l’activitat.
 • El sol·licitant accepta que té coneixement que l’aigua d’aquest espai no és potable, i assumeix plena responsabilitat sobre les causes derivades del consum d’aquesta aigua durant l’activitat.

 

QUOTA TRIBUTÀRIA

 • Centre de Lectura Xavier Amorós: 5€/hora
 • Pista esportiva municipal: 5€/hora
 • Sala polivalent del Sindicat: 5€/hora
 • La Societat (primera planta): 5€/hora
 • La Societat (segona planta): 5€/hora
 • El Molí: 2€ per persona

La quota serà gratuïta en el cas d’associacions i entitats amb domicili social al municipi i registrades al cens d’entitats locals.