TRÀMITS | Obres i urbanisme

No era el que buscàveu? Proveu aquest enllaç:

COMUNICACIÓ I LLICÈNCIA D’OBRES

ALTRES TRÀMITS

COMUNICACIÓ I LLICÈNCIA D’OBRES

SOL·LICITUD

Per realitzar una comunicació d’obres o una sol·licitud per l’obtenció d’una llicència d’obres, empleneu una instància genèrica amb les especificacions següents:

 • Si la vostra adreça habitual no coincideix amb la de l’immoble on heu de fer les obres, a “Dades del sol·licitant” indiqueu la vostra adreça de comunicació, i als camps “Exposo” i/o “Sol·licito” indiqueu l’adreça de l’immoble subjecte de les obres.
 • A “Exposo” i “Sol·licito” indiqueu, de la manera més acurada possible, quins són els treballs que realitzareu.
 • És necessari que adjunteu el pressupost desglossat de les obres a l’apartat “Adjuntar-hi documents”.

LEGISLACIÓ APLICABLE

 • Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC)
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística (RPLU)
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS)
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Ordenança fiscal 4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
 • Ordenança fiscal 11 reguladora de la taxa per la gestió d’expedients
 • Ordenança fiscal 13 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Ordenança fiscal 14 reguladora de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques
 • Ordenança fiscal 22 sobre intervenció arquitectònica en façanes del municipi de Pradell de la Teixeta

NECESSITAT DE LLICÈNCIA

Depenent del tipus de treballs que vulgueu fer haureu d’esperar a obtenir la llicència d’obres per part de l’Ajuntament, o en tindreu prou fent una comunicació d’obres. En aquest darrer cas, però, a més de fer la instància adjuntant-hi el pressupost, hem d’assegurar-nos que les obres compleixin la legislació aplicable, i les administracions es reserven el dret a inspeccionar-les i demanar el restabliment de la legalitat urbanística en cas que s’hagi incomplert.
En el cas d’ocupacions de terrenys de domini públic (per exemple, amb bastides o contenidors d’obra), s’hauran de comunicar les dates d’inici i de final d’ocupació, així com els metres quadrats de superfície de via pública ocupats.
L’article 187.bis del TRLUC estableix que estan subjectes a intervenció mitjançant comunicació prèvia (i, per tant, no requereixen l’obtenció de llicència) els següents actes urbanístics:

 1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 2. La primera utilització i ocupació dels edificis.
 3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
 5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Amb excepció de l’establert a l’art. 187.2 del TRLUC:

 1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 2. Els usos i les obres provisionals.
 3. Els actes relacionats que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte els de la lletra g.

Recordem que l’art. 33 del RPLU recull les obres que requereixen projecte d’obres, remetent-se a la legislació sobre ordenació de l’edificació i especificant que també requeriran de l’esmentat projecte els supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents que afectin:

 1. Els fonaments o els elements estructurals.
 2. El volum o les superfícies construïdes
 3. L’ús urbanístic.
 4. El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
 5. Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

INICI DE LES OBRES

En el cas d’obres subjectes al règim de comunicació prèvia, els treballs poden començar l’endemà d’haver fet el tràmit de comunicació. En el cas d’obres que necessiten llicència, s’haurà d’esperar a l’obtenció d’aquesta.

IMPOSTOS I TAXES APLICABLES

Els impostos i taxes aplicables es troben recollits en les ordenances fiscals 4, 11, 13 i 14. A continuació i amb valor merament informatiu, teniu un resum de les taxes que estipulen aquestes ordenances.

IMPOST O TAXA IMPORT ORDENANÇA
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 3,5 % de la base imposable. Bonificació del 100% en obres consistents en la rehabilitació de façanes i elements visibles des de la via pública. Ordenança fiscal 4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques 0,5% del cost de l’obra en la majoria dels casos (veure annex ordenança) Ordenança fiscal 14 reguladora de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques
Taxa per la gestió d’expedients urbanístics 35,00 € en la majoria dels casos (veure annex ordenança) Ordenança fiscal 11 reguladora de la taxa per la gestió d’expedients urbanístics
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 0,50 € per fracció (m2) i dia (per exemple, 8 metres quadrats de superfície ocupada durant 7 dies equival a 28 €) Ordenança fiscal 13 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

 


ALTRES TRÀMITS

Per altres tràmits urbanístics diferents de la comunicació o la llicència d’obres, envieu-nos una instància genèrica detallant què és el que necessiteu. Entre altres, s’ofereixen aquests serveis:

 • Certificat d’aprofitament urbanístic
 • Certificat de qualificació urbanística
 • Llicència de primera ocupació
 • Llicència de divisió horitzontal
 • Certificat de compatibilitat urbanística d’activitats
 • Reajustament d’alineacions i rasants (251 RLU)
 • Concreció de l’ordenació de volums (252 RLU)
 • Expedient de declaració de ruïna (255 ss RLU)
 • Informe sobre condicions d’habitabilitat
 • Informe/certificat de legalitat urbanística o antiguitat edificacions
 • Certificat d’usos permesos
 • Còpia en suport digital del planejament general o derivat