AJUNTAMENT | Subvencions rebudes

2019

 

Subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines

Concepte: Socorrista piscina, 2019
Pressupost mínim: 6.190,79 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.881,24 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants

Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost mínim: 3.846,48 €
% concedit: 20,00%
Import concedit: 769,26 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural 2019

Concepte: Millora Sala cultural i adquisició de columbari
Pressupost mínim: 5.263,16 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019

Concepte: Reconstrucció mur de contenció de l’escola
Cost de l’actuació: 48.266,91 €
% concedit: 51,25%
Import concedit: 24.735,12 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019

Concepte: Mur de contenció a les escoles
Cost de l’actuació: 48.266,91 €
% concedit: 43,75 %
Import concedit: 21.118,44 €

Concepte: Despeses corrents
Cost de l’actuació: 5.276,56 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.276,56 €

Logo Diputació de Tarragona color

2018

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals 2018

Concepte: Mobiliari i equip consultori mèdic
Pressupost mínim: 663,44 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 630,26 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per interessos de préstec 2018

Concepte: Interessos de préstecs
Cost de l’actuació: 665,13 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 665,13 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018

Concepte: Amortització de préstecs
Cost de l’actuació: 41.202,99 €
% concedit: 16,04%
Import concedit: 6.607,76 €

Concepte: Programa sosteniment plaça secretaria-intervenció
Cost de l’actuació: 10.000,00 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 €

Concepte: Tancaments de les escoles municipals
Cost de l’actuació: 25.976,81 €
% concedit: 90%
Import concedit: 23.379,12 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà 2018

Concepte: Manteniment
Pressupost mínim: 1.536,73 €
% concedit: 95%
Import concedit: 1.459,89 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals 2018

Concepte: Activitats culturals 2018
Pressupost mínim: 3.791,00 €
% concedit: 20%
Import concedit: 758,20 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores 2018

Concepte: Peridomèstics
Pressupost elegible: 1.195,48 €
% concedit: 95%
Import concedit: 1.063,53 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular 2018

Concepte: 9è Festival En Veu Alta (EVA) 2018
Pressupost elegible: 13.363,21 €
% concedit: 90%
Import concedit: 12.000,00 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany 2018

Concepte: Servei de socorrisme piscina municipal
% concedit: 95%
Import concedit: 6.340,80 €

Logo Diputació de Tarragona color

2017

 

Subvencions a Ajuntaments per inversions en actuacions de caràcter extraordinari  2017

Concepte: Millora vestidors de la pista esportiva
Pressupost mínim: 6.696,36 €
% concedit: 88,93%
Import concedit: 5.955,07 €

Logo Diputació de Tarragona color