Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per al desenvolupament d'una zona d'equipaments comunitaris a les parcel.les 19849-19, 19849-25 i 136 del polígon 14

Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per al desenvolupament d’una zona d’equipaments comunitaris a les parcel.les 19849-19, 19849-25 i 136 del polígon 14