Subvencions micro i petites empreses efectes Covid-19

Informem que el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions per a micro i petites empreses afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. Es poden sol·licitar fins l’1 de juliol.

 

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500€ per cada treballador/a que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit.

L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:

  • 7.500 € per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit.
  • 12.000 € per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit.
  • 30.000 € per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit.
  • 60.000 € per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.

Despeses subvencionables

  • És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.
  • Es considerarà que s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.

 

Empreses beneficiàries

  • Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en els següents CCAE-2009: Empreses industrials: 10 a 32. Empreses de serveis a la producció: 331, 332, 35 a 39 (veure Annex 2 de les Bases)

Han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya i han d’acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior. Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

  • A efectes d’aquesta Ordre s’entén per:

Microempresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.

Petita empresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores

Termini per presentar la sol·licitud: S’inicia a partir de l’endemà de la publicació al DOGC i romandrà obert durant 20 dies naturals.

Tramitació: A través del Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici