Ordre del dia

Sessió ordinària del Ple municipal
Sala de Plens de l’Ajuntament, dilluns 11 de desembre a les 22:00, amb els següents assumptes a tractar:

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior
2.- Modificació de crèdit 4/2023 en modalitat de Suplement de Crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria
3.- Aprovació del Pressupost de l’Ajuntament per l’any 2024
4.- Precs i preguntes