Sessió ordinària del Ple municipal a la Sala de Plens de l’Ajuntament, dijous 22 de febrer a les 20:30, amb els següents assumptes a tractar: 1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior, 2.- Aprovació definitiva compte general 2022, 3.- Acord increment retributiu del 0,5% en aplicació Llei Pressupostos Generals de l’Estat, 4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit de les despeses incloses a la remesa de factures 2/2024, 5.- Prorroga del conveni de col·laboració amb el SCT, 6.- Aprovació previa del projecte de rehabilitació de Mas Biscaí, 7.- Dació de compte dels decrets de la Presidència.