ORDENANÇA 19. Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb elements utilitzats en l'exercici d'activitats privades, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

ORDENANÇA 19. Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb elements utilitzats en l’exercici d’activitats privades, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic