OF17 - UTILITZACIO PRIVATIVA DOMINI PUBLIC EMPRESES

ORDENANÇA 17. Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament