ORDENANÇA 13. Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

ORDENANÇA 13. Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues