CONCURS GESTIÓ I EXPLOTACIÓ BAR LA SOCIETAT

Informem que l’Ajuntament ha obert a concurs públic la gestió i l’explotació del cafè restaurant La Societat. Els interessats en presentar ofertes tenen temps per fer-ho fins el dimarts 18 de maig .

La durada de l’adjudicació és d’un any, prorrogable fins a 3 anys, i el cànon mínim mensual a pagar és de 100 euros IVA inclòs, millorable a l’alça.

L’anunci oficial i els plecs de condicions es poden trobar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament a través del següent enllaç:

➡️
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=29706590