Comunicat ALCALDIA

Per circumstàncies sobrevingudes, el nombre de fet dels regidors de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta és inferior a les dues tercers parts del nombre legal de membres de la corporació, referit a les darreres eleccions i no és possible la seva substitució pel procediment establert a la legislació electoral per no existir suplents.

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament va sol·licitar al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, la tramitació del procediment establert en el Decret 78/1998, de 17de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals, i procedir al nomenament de vocals gestors que s’escaiguin per a la constitució de la comissió gestora municipal corresponent.

 

Mitjançant Ordre PRE/258/2022, de 30 de novembre, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per la qual es nomenen els vocals gestors que han d’integrar la comissió gestora municipal que s’ha de constituir al municipi de Pradell de la Teixeta ( DOGC núm. 8807-de data 5.12.2022) han estat nomenats vocals gestors que ha d’integrar la comissió gestora que s’ha de constituir en sessió pública extraordinària a aquest municipi el senyors: Andrés Pizarroso de la Rubia, Paula Fernández Garcia i Maria Teresa Albero.

 

Properament es constituirà la Comissió Gestora municipal i, com a tal continuarem seguint el nostre itinerari, garantint en tot moment la continuïtat del nostre projecte.