Atorgament de la llicència per a l’explotació del bé de domini públic del cafè “La Societat”

Constitueix la prestació objecte d’aquest contracte, l’explotació del gestió del bar – cafeteria “La Societat” situades a l’immoble ubicat a la Plaça Sant Isidre núm.5 d’aquest municipi, segons les condicions a què ha d’ajustar-se l’execució del present contracte reflectides al Plec de Clàusules Administratives Particulars pels quals es regeix el present contracte.

Atorgament de la llicència per a l’explotació del bé de domini públic del cafè “La Societat” – e-TAULER – Ajuntament de Pradell de la Teixeta (seu.cat)