Ajuts per a la reconstrucció de murs de pedra seca

Des d’avui i fins al proper 22 d’octubre es poden sol·licitar a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta ajuts per a operacions de reconstrucció de murs de pedra seca que es facin o s’hagin fet al llarg d’aquest 2019.

La quantia de la subvenció és de 15 euros per metre lineal refet, fins a un màxim de 300 euros per propietari o propietària (en cas que la partida econòmica assignada per aquests ajuts no pugui satisfer la totalitat de l’import sol·licitat entre els beneficiaris, els ajuts es concediran mitjançant el prorrateig del l’import de la partida entre els beneficiaris).

Són objecte de la subvenció les operacions de reparació i reconstrucció de murs de pedra seca preexistents en sòl rústic que es trobin en mal estat de conservació o derruïts, i queden fora de la convocatòria la construcció de nous marges per abancalar terrenys.

Pot optar a les subvencions qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària o llogatera de terrenys al terme municipal de Pradell de la Teixeta i que compleixin un seguit de condicions explicitades a les bases, com ara no tenir deutes pendents de pagament amb la hisenda municipal.

Per sol·licitar els ajuts s’ha de presentar a l’Ajuntament no més tard del 22 d’octubre els següents documents, ja sigui presencialment o a través d’una instància genèrica amb aquests arxius adjunts:

  • MODEL ADJUNT que inclou la sol·licitud, la declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions a la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, i una breu memòria explicativa amb la localització de les finques objecte d’actuació i els metres quadrats aproximats de recuperació
  • Reportatge fotogràfic previ a l’operació de reconstrucció
  • Còpia del rebut de l’IBI de les finques objecte de la sol·licitud
  • Còpia del NIF del sol·licitant
  • Títol justificatiu de la propietat (escriptura, nota simple, etc.)
  • ENTITATS: Còpia dels estatuts vigents i acreditació inscripció registre públic
  • NO PROPIETARIS: Autorització expressa del propietari, en què s’indiqui qui es beneficiarà de la subvenció

Per a qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria d’ajuts podeu adreçar-vos a les bases que adjuntem a continuació, o contactar amb les oficines municipals en horari d’atenció al públic.

 

Marges Priorat

D’altra banda, per aquells que tinguin intenció de reconstruir els seus murs però no sàpiguen com fer-ho, informem que existeix una empresa dedicada a aquesta tasca. Es diu Marges Priorat i podeu trobar-ne informació general i de contacte al següent enllaç.

 

Bases subvencions pedra seca 2019

Model de sol·licitud, declaració responsable i memòria explicativa