català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

seue-.png

ACTIVACIÓ SERVEIS ELECTRÒNICS.

Data: 09/10/2015

Us informem que ja es troba operatiu el servei d'administració electrònica de presentació de tràmits i gestions a l'ajuntament de Pradell, als efectes de millorar la tramitació administrativa per mitjà de l'administració electrònica.

Els diferents tràmits es poden realitzar entrant a la SEU-e electrònica (s'hi accedeix a través de l'icona de la columna de la dreta del web municipal www.pradelldelateixeta.cat), a l'apartat de "Tràmits i gestions"  i són els que es relacionen a continuació (alguns d'ells amb signatura electrònica):

-    Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 
-    Queixes / suggeriments / Incidències
-    Instància genèrica
-    Bústia d’Alcaldia
-    Canvi de domicili al padró municipal d’habitants
-    Alta al Padró Municipal d’habitants
-    Alta per omissió al Padró Municipal d’habitants
-    Modificació de dades al padró municipal d’habitants
-    Casament civil
-    Recollida de mobles i trastos vells al carrer
-    Comunicació d’obres excloses de llicència
-    Denúncia de disciplina urbanística
-    Devolució de fiança per obres
-    Certificat d’antiguitat i legalitat
-    Certificat de qualificació urbanística
-    Llicència d’obra menor 
-    Pròrroga de llicència d'obres 
-    Certificat compatibilitat urbanística 
-    Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
-    Certificat de pagament d’un tribut municipal
-    Ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
-    Exercici del dret de rectificació  
-    Exercici del dret d'accés  
-    Exercici del dret de cancel·lació  
-    Exercici del dret d'oposició 


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009