català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

L'ajuntament | Ordenances fiscals

 

OF1. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles 

OF2. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques 

OF3. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 

OF4. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

OF5. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

OF6. Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials 

OF7. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable (2017)

OF8. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei de clavegueram 

OF9. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei de recollida d'escombraries

OF10. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 

OF11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per gestió d'expedients

OF12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental, comunicació i activitats innòcues

OF13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

OF14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques 

OF15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal (2016)

OF16. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 

OF17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

OF18. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública

OF 19. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb elements utilitzats en l’exercici d’activitats privades, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

OF20. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

OF21. Ordenança municipal de tinença d’animals.

OF22. Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del municipi de Pradell de la Teixeta (2014)

OF23. Ordenança reguladora de la circulació de vehicles per la via urbana

OF24. Ordenança reguladora de civisme, integració social i convivència ciutadana

OF25. Ordenança fiscal reguladora de la gestió dels residus de la construcció

OF26. Ordenança fiscal reguladora de l'ús temporal o esporàdic d'edificis, locals i instal·lacions municipals

OR27. Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta.


Reglament regulador del protocol i dels honors de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta.
www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009